Hledat na webu

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Machová

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Machová byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako územně samosprávný orgán. Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./.

 

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory.

 

Zastupitelstvo a výbory

 

Obec Machová je zřizovatelem:

 

Mateřská škola Machová, okres Zlín, příspěvková organizace
Machová 68
763 01 Mysločovice

Knihovna Machová

Machová 120

763 01 Mysločovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Machová

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu

Obec Machová (Obecní úřad Machová)

Machová 120
763 01 Mysločovice

 

4.2 Úřední hodiny

Pondělí 8:00-12:00 14:00-17:00
Úterý - -
Středa 8:00-12:00 14:00-17:00
Čtvrtek - -
Pátek - -

 

4.3 Telefonní čísla

577 121 032

 

4.4 Adresa internetové stránky:

www.obecmachova.cz

 

4.5 Adresa e-podatelny:

Email: podatelna@obecmachova.cz

On-line formulář

Podatelna

 

4.6 ID datové schránky:

3g3b3te

 

5. Případné platby lze poukázat

Československá obchodní banka, a.s., 183297926/0300

 

6. IČO

00568651

 

7. DIČ

CZ00568651

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace

Běžné informace lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky.

 

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kde a jak získat informace?

 

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde podat žádost či podněty?

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

 

11.2 Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

Místní obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad nákladů

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Kopírování na kopírovacích strojích

Barevný tisk

Fotografie

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Licenční smlouva

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Machová poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

Další informace

GDPR