Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda, odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní příkazy Evidence obyvatel, evidence osob s pobytem na OÚ
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí Zaměstnanci obce Zaměstnanci obce, zastupitelé Obyvatelé s trvalým pobytem
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění Jmenné, identifikační, podpisy Jmenné, SPZ, typ auta, účel cesty, výše náhrad, datum cesty, podpis Jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, Finanční úřad, soudy, policie apod.
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 10 let 50 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Rušení trvalého pobytu Volební agenda Vidimace a legalizace  Kronika
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Obyvatelé s trvalým pobytem Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a cizinci Občané obce
Kategorie osobních údajů jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, adresné, identifikační Jmenné, identifikační, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X Evidence obyvatel, Czechpoint X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Poplatky - psi, odpady, užívání veř. Prostranství Kupní, prodejní, nájemní, obchodní, darovací smlouvy  Podněty k územnímu plánu Běžná e-mailová komunikace a datová schránka
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Výběr poplatků Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Občané a majitelé nemovitostí Občané Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Občané
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, č. nemovitosti, počet psů Jmenné, adresné, identifikační, identifikace nemovitosti apod., podpisy Jmenné, adresné, identifikační, parcely a nemovitosti, LV E-mailové adresy, jména, kontakty, adresnné, dokumenty
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci, Katastr nemovitostí určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? Evidence obyvatel X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Poštovní deník  Krizová hlášení  Přidělení čísla popisného Archivace stavební dokumentace 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení pošty Informování občanů Evidence domů Evidence stavebních prací
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Občané občané Občané obce Občané
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresnné, věc Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let do trvání souhlasu 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Správní řízení - žádosti a rozhodnutí Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi Czech Point Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Informace jiným správním orgánům
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Občané Občané Občané Občané obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazované orgány
Doba uchování osobních údajů 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 1 rok 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X x X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Úřední deska Zápisy ze zastupitelstva, výborů  Knihovna: Seznam čtenářů Seznam domů s jménem vlastníka, seznam chat majitelů
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vyvěšování na desce Vedení agendy zastupitelstva a výborů Vedení seznamu čtenářů a výpůjček Vedení evidence vlastníků nemovitostí
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí
Kategorie osobních údajů Jména, adresné, datum narození, parcela Jmenné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, č. evidenční, č. parcely
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 1 rok 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fondu vyhl. č. 357/2013 Sb.,katastrální vyhláška; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Ředitel školy Významná jubilea Evidence včelstev  Exekuce
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence včelstev Informační povinnost
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresné, počet včelstev Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let  1 rok
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči;
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X Evidence obyvatel X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Pozemkové úpravy Střet zájmů Evidence čísel popisných Archivace rozhodnutí policie, soudů 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Pozemkové úpravy Střet zájmů  Evidence čísel popisných Archivace rohodnutí orgánů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Volení zástupci obce Účastníci řízení, majitelé domů Účastníci řízení
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, č. evidenční, č. parcely Jmenné Jmenné, adresní Jmenné, adresní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 10 let 5 let po dobu oprávněného zájmu obce po dobu trvání oprávněného zájmu obce
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Exekuční řízení (podání) - §35 zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
         
         
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Čistička - likvidace odpadu Účetnictví     
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce    
Účel zpracování Likvidace odpadu v obci Účetnictví    
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Občané Zaměstnanci, odběratelé a dodavatelé    
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní Jmenné, číslo bankovního účtu    
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci, kontrolní orgány    
Doba uchování osobních údajů po dobu trvání oprávněného zájmu obce 10 let    
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE    
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c    
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví    
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný    
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X    
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE