Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Přijaté dotace

  1. prezentace poskytovatelů
Poskytovatel dotace, popis

Přijaté dotace  (Kč)

Fotodokumentace

V roce 2021    

Machová - oprava místní komunikace a zpevněných ploch na p.č. 462/1 v k.ú. Machová

 

Obec Machová obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu - Podpora obnovy místních komunikací, ve výši 80% uznatelných nákladů, na realizaci projektu: Machová - oprava místní komunikace a zpevněných ploch na p.č. 462/1 v k.ú. Machová.

4.069.798,00 Ministerstvo pro místní rozvoj
V roce 2020    

Intenzifikace KČOV 800 OE a bududování kanalizace větev "C"

 

Obec Machová obdržela investiční dotaci z Fondu Zlínského Kraje z programu RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury pro rok 2020, ve výši 49,98% uznatelných nákladů, na realizaci projektu: Intenzifikace KČOV 800 OE a bududování kanalizace větev "C".

 

Celkové náklady na intezifikaci KČOV 800 OE a bududování kanalizace větev "C" byly 5.031.081,72 Kč 

2.453.319,00

Logo ZK

2. filtrační pole

V roce 2019    

Ford Custom kombi L2, 320 Trend, DA - L1Z 

Obec Machová obdržela investiční  dotaci z Fondu Zlínského Kraje (spolufinancování GŘ HZS ČR) pro rok 2019 na nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH (Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDHO Machová) ve výši 32,63% z celkové ceny vozidla 880.986,- Kč vč. 

 

 

 

Nákup dopravního automobilu pro SDH Machová byl financován dotací od ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 00 Kč.

 

Cíl vybavit jednotku SDH Machová, kategorie JPO V dopravním automobilem byl naplněn dodáním vozidla FORD Custom kombi L2, 320 Trend dle výběrového řízení v úpravě DA-L1Z dne 17.10.2019 v místě obce Machová.

 

287.467,66

 

450. 000,00 

 

Logo ZK

DA-LZ1

Přenosná motorová stříkačka PH-ALFA2 BS 23HP

Obec Machová obdržela dotaci od Zlínského Kraje z programu RP12-19 pro rok 2019 na nákup přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH. Pořízením přenosné motorové stříkačky byl naplněn účel zajištění další akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů při požárech a mimořádných událostech, dále na udržování odborné způsobilosti a odborné přípravy jejich členů.

 

Logo ZK

střikačka

 

 

Celkové náklady na pořízení přenosné motorové stříkačky činily 143.990,- Kč. Dotaci od Zlínského kraje jsme obdrželi ve výši 70%. 100.793,-   
V roce 2018    
V roce 2018 obec Machová obdržela dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce rozvojové programy a krizové řízení z Programu na podporu obnovy venkova RP02-18DT1 pro rok 2018 na obnovu obecního majetku - KD Machová - výměna rozvodů a otopných těles   KD Machová - výměna rozvodů a otopných těles
Celkové náklady na výměnu rozvodů a otopných těles v KD Machové činily 367.840,-Kč. Dotaci od Zlínského kraje jsme obdrželi ve výši 49,75 % . 183.000,-Kč  
     
V roce 2017    

Víceúčelové hřiště v Machové

V r. 2017 obec Machová obdržela dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce rozvojové programy a krizové řízení z Programu na podporu obnovy venkova RP2-17DT1 pro rok 2017 výstavbu sportovního zařízení, tj. na nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

  Víceúčelové hřiště v Machové 2017
Celkové náklady na pořízení Víceúčelového hřiště v Machové činily 3.197.182 Kč, dotaci od Zlínského kraje jsme obdrželi ve výši 31,3 % . 1.000.000 Kč  
     
V roce 2016    

Zlepšení služeb pro uživatele knihovny

v roce 2016 bylo v rámci projektu "Veřejné informační služby knihoven" (VISK3)  pořízeno do knihovny v Machové další vybavení (dataprojektor včetně promítacího plátna, a notebook).

   
Celkové náklady činily 48.945 Kč, z toho dotace od Ministerstva kultury ČR činila 57,2 % 28.000,-Kč  
     

V roce 2015

   

Zahájení automatizace knihovny

v roce 2015 byl v rámci projektu "Veřejné informační služby knihoven" (VISK3)  pořízen do knihovny v Machové knihovnický software (knihovnický program, včetně katalogu na internetu) a 2 počítače včetně monitorů, tiskárny a čtečky.

   
Celkové náklady činily 70.411 Kč, z toho dotace od Ministerstva kultury ČR činila 62,5 % 44.000,-Kč  

Odměna v soutěži Vesnice roku 2012

V roce 2015 jsme obdrželi dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR z "Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a zelená stuha ČR", která byla určena na nákup žacího stroje: travní traktorové sekačky  ISEKI .

  Sekačka ISEKI
Celkové náklady na pořízení stroje činily 438.620 Kč, z toho dotace od SFŽP ČR byla 91 %. 400.000,-Kč  

Veřejné prospěšné práce        Projekt .CZ.1.04/2.1.00/03.00015         

V roce 2015 bylo vytvořeno 1 pracovní místo (VPP) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

98.000,-Kč  
 V období od 1.4.2015 do 31.10.2015 bylo v Obci Machová v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 98.000,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 83.300,-Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 14.700,-Kč. Celkové náklady  119,710,-Kč    
     

Dotace od Zlínského kraje

Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje  č. D/1945/2015 KH  byly obci Machová poskytnuty prostředky na výdaje spojené s činnnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

   

Věcné vybavení neinvestiční povahy             

hadice zásahová B65 PES-R Supersport  - 1 kus

Celková skutečná cena: 2.905,-Kč                                     Výše přidělené dotace:  1.500,-Kč                                   Vlastní prostředky:          1.405,-Kč              

   1500,- Kč  
     

Ministerstvo životního prostředí 

- dotace z programu : Operační program Životního prostředí,  prioritní osa 2.7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF)

   
Dotace je určena na vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Machová 1.632.091,50  

Název akce: CZ.1.02/7.1.00/14.22997   Přírodní hřiště Mateřská škola Machová                                        

celkové uznatelné náklady : 1.813.435,05 Kč          z toho  z fondu EU  (85%)  = 1.541.419,75 Kč                státní rozpočet ČR (5%)      =      90.671,75 Kč               vlastní prostředky (10%)    =     181.343,55 Kč       
  Přírodní hřiště
     

V roce 2014

   

Veřejné prospěšné práce                                         Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015  

 V roce 2014 bylo vytvořeno 1 pracovní místo (VPP) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

57.776,-Kč  
 V období od 12.5.2014 do 30.11.2014 bylo v Obci Machová v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 57.776,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 49.109,60,-Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 8.666,40,-Kč. Celkové náklady  74.826,-Kč    
     

 V roce 2013

   

 

   

 Veřejně prospěšné práce                                        Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015                                        V roce 2013 byla vytvořena 2 pracovní místa (VPP) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 V období od 10.6.2013 do 31.12.2013 byla v Obci Machová v rámci projektu poskytnuta dotace  na  2 pracovní místa na VPP za 197.588,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 167.949,80,-Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 29.638,20,-Kč. Celkové náklady 197.588,-Kč

 

197.588,- Kč

 

 

   

 Státní zemědělský intervenční fond 20%                         a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 80%  prioritní osa - Realizace místní rozvojové strategie

   

Dotace je určena z programu rozvoje venkova ČR na období 2007-20013

 323.077,-  

 Název akce: Obnova vybavení KD Machová   

 celkové způsobilé náklady :  380.091,-Kč                                         z toho 80%  =  258.461,-Kč                                                               20%  =   64.616,- Kč                                                      57.014,-Kč   vlastní prostředky 

   

 

   

 Ministerstvo životního prostředí  (85%)                        a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životní prostředí          prioritní osa 4-Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

   

 Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti

 1.189.337,99  

Název akce : CZ.1.02/4.1.00/12.16237                             Svoz biologického odpadu pro obec Machová a partnerské obce 

celkové způsobilé náklady : 1.321.488,Kč                           z toho (85%) = 1.123.263,99 Kč                                             (5%) =     66.074,-Kč                                                  (10%) = 132.150,01Kč  vlastní prostředky       

   

 

   

Ministerstvo životního prostředí   (85%)                        a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životní prostředí          prioritní osa 3-Udržitelné využívání zdrojů energie

   

 Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti

 554.211,-  
     

Název akce: CZ.1.02/3.2.00/12.14373                       Machová - zateplení objektu Obecního úřadu   

 

celkové způsobilé náklady :  615.790,00 Kč                                         z toho 85%  = 523.421,50 Kč                                                   5%  =   30.789,50 Kč                             10% = 61.579,00 Kč   vlastní prostředky 

   

 Dotace od Zlínského kraje - 2013

   

1. Poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků, dle rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0062/Z03/13

 20.000,-Kč

 Číslo smlouvy - D / 0216 / 2013 KH                         Prostředky požární ochrany:                                              přilba PAB FIRE 03 - 3 kusy                                     zásahové kalhoty ZAHAS IV ekonom. - 3 kusy     pracovní rukavice RUBY - 10 kusů                        proudnice SUPON C52 Turbo - 1 kus

Celková skutečná cena: 38.720,-Kč                                     Výše přidělené dotace: 20.000,-Kč                                   Vlastní prostředky: 18.720,-Kč

   

 

   

 2. Projekt na zpracování územního plánu - číslo smlouvy D/1442/2012  PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova

93.000,-Kč

 Registrační číslo PF02-12DT2/079    

 Celkové skutečné způsobilé výdaje projektu: 187.118,-Kč  Výše přidělené podpory: 93.000,-Kč                                 Vlastní prostředky: 94.118,-Kč

   

 

   

 Ministerstvo životního prostředí (85%) a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životního prostředí prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

 

 Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti

1.704.240,-  

Název akce: CZ.1.02/2.1.00/11.09946    Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Machová                                        

 celkové uznatelné náklady :    1.893.600,-Kč                       z toho  z fondu EU  (85%)  =  1.609.560,-Kč               státní rozpočet ČR (5%) =     94.680,-Kč                          vlastní prostředky (10%) =   189.360,-Kč                    
  null

 

   

V roce 2012 

   

                           

 

 

Veřejné prospěšné práce                                         Projekt CZ.104/2.1.00/03.00015                                  V roce 2012 bylo vytvořeno pracovní místo (VPP) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

49.136,-Kč

V období od 14.5.2012 do 30.11.2012 bylo v Obci Machová v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 49.136,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 41.765,60,-Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 7.370,40,-Kč. Celkové náklady 78.333,-Kč

   
     

Dotace od Zlínského kraje - 2012

   

ZK -1. Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji

 165.000,-  

Číslo : D/1406/2012/STR na realizaci projektu PF-03-12/0035   "Hřiště pro celou rodinu" 

Celkové způsobilé náklady ZK : 165.000,-                                     z  toho ZK : 115.000,-                         vlastní prostředky : 50.000,-

   

 

   

ZK-2.  Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti s oceněním v soutěži "Vesnice roku 2012" zelená stuha (4. místo)

200.000,-

Číslo: D/1960/2012/STR                                         Rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci Machová

Celkové způsobilé náklady ZK : 69.882,-                                    z   toho ZK : 66.328,-                       vlastní prostředky :   3.554,-

   

Číslo: D/1960/2012/STR                                            Výměna plynového kotle v kulturním domě Machová 

Celkové způsobilé náklady: 133.672,-Kč

                                               

 

 

   

ZK-3.  Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje 

30.000,-

 Číslo:D/1559/2012/KUL                                  Restaurování sochy  Panny Marie 

Celkové způsobilé náklady : 75.200,- Kč                                          z toho( 39,89%) = 30.000,- Kč                             vlastní prostředky (60,11%)= 45.200,- Kč                        

  Restaurování Panny Marie

 

   

Ministerstvo životního prostředí (85%)                                a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životního prostředí prioritní osa 4 - Zkvalitění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží

   
Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti   7.582.713,-  

Název akce : CZ.1.02/4.1.00/10.08679                     Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová

celkové způsobilé náklady : 8.425.237,-Kč                                   z toho (85%) = 7.161.451,-Kč-                                      (5%) =     421.262,-Kč                  vlastní prostředky     (10%) =    842.524,-Kč                     

   

 

   

V roce 2011

   
     
 Ministerstvo životního prostředí (85%)                                a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životní prostředí          prioritní osa 3-Udržitelné využívání zdrojů energie    
Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti  1.027.845,-  

Název akce: CZ.1.02/3.2.00/10.08283    XVI. výzva pro Machovou    (na zateplení  budovy kuželny)

celkové způsobilé náklady : 1.142.050,00  Kč                                         z toho 85%  =    970.742,50 Kč                                                   5%  =      57.102,,50 Kč                             10% = 114.205,00 Kč   vlastní prostředky 

   
     

Ministerstvo životního prostředí (85%)                                a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životní prostředí       prioritní osa 3-Udržitelné využívání zdrojů energie

 

 
Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti 1.232.841,6   

Název akce: CZ.1.02/3.2.00/10.08142   zateplení kulturního domu   

celkové způsobilé náklady :  1.369.824,00 Kč                                         z toho 85%  = 1.164.350,40 Kč                                                   5%  =       68.491,20 Kč                             10% = 136.982,40 Kč   vlastní prostředky 

   
     

V roce 2010

   

 

   

 S Úřadem práce ve Zlíně byla uzavřena dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu

Příspěvek byl poskytnut za účelem vytvoření pracovníchpříležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.0001  -  VPP

 

 

 

71.872,00

 

 V rámci projektu bylo podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 71.872,- Kč, z toho  85%  = 61.091,20 Kč  je příspěvek z Evropského sociálního fondu,  a  15 % = 10.780,80 Kč  je příspěvek ze státního rozpočtu České republiky.

   

Ministerstvo životního prostředí (85%) a Státní fond životního prostředí ČR (5%) - dotace z programu : Operační program Životní prostředí                          prioritní osa 3-Udržitelné využívání zdrojů energie

   
Dotace je určena na spolufinancování akce a výdaje mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti  1.151.629,20

Název akce: CZ.1.02/3.2.00/09.04474 Zateplení mateřské školy Machová

celkové způsobilé náklady : 1.279.588,20  Kč                        z toho 85%  = 1.087.649,80 Kč                                                 5% = 63.979,40 Kč                                                                    10% = 127.959,00 Kč   vlastní prostředky 

  Budova mateřské školy Machová

V roce 2008

   
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - dotace z programu Podpora výstavby technické infrastruktury pro r.2008    

na vybudování inženýrských sítí v novém stavebním obvodu -lokalita "Díly pod hájem" - na veřejnou kanalizaci a vodovod

celkové náklady na stavby:   1695,9 tis.Kč kanalizace a 1127,6 tis.Kč vodovod

1.800.000
     

Ministerstvo životního prostředí ČR - dotace z programu Péče o krajinu v roce 2008

   

1. na následnou péči po výsadbě nové trasy  biokoridoru (segment SO1-1) na ploše 1,6 ha

celkové náklady: 121.776,- Kč

 

82.634,00

2. na zřízení květnatých luk (osetí speciální regionální travní směsí) na ploše 1,05 ha

celkové náklady:   43.434,50 Kč

 

26.250,00

     

Ministerstvo vnitra ČR- dotace z programu                          e-Government Czech POINT

na zřízení pracoviště pro Czech POINT v obci Machová

celkové náklady: 52.030,90 Kč

 

 

45.220,90

     

V roce 2007

   

schváleno zastupitelstvem zlínského kraje                         

na pořízení ochranných prostředků pro SDH Machová       3 ks  požární přilby ,  3 ks zásahový kabát "ZAHAS"

v celkové ceně 26.301,-Kč

 15.000,00 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR - dotace z programu Péče o krajinu v roce 2007

na dokončení nové trasy biokoridoru

náklady celkem:  360.091,- Kč

351.596,00