Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Machová má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Kopírování na kopírovacích strojích

 Sazba

fotokopie-formát A4    -jednostranná kopie

1,50 Kč

fotokopie -formát A4  -oboustranná kopie

2,00 Kč

fotokopie -formát A3  - jednostranná kopie

3,00 Kč

fotokopie -formát A3 - oboustranná kopie

4,00 Kč

Tisk na tiskárnách  PC  
za stránku formátu  A4  - černá barva

1,00 Kč

za stránku formátu  A3  - černá barva

2,00 Kč

Kopírování na magnetické nosiče  
na disketu 

1,00 Kč

+ cena diskety

10,00 Kč

na CD (+cena CD)

10,00 Kč

 

Formuláře

 

 

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2015    
Výroční zpráva za rok 2014    
Výroční zpráva za rok 2013    
Výroční zpráva za rok 2012    
Výroční zpráva za rok 2011    
 Výroční zpráva za rok 2010    
Výroční zpráva za rok 2009    
Výroční zpráva za rok 2008    

 

Výroční zprávy o poskytování informací 2004-2010