Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Charakteristika obce Machová

Obec Machová se nachází v okrese Zlín, severozápadním směrem a je od Zlín vzdálena 15 km. Obec má v průměru 530 obyvatel a 150 trvale obydlených rodinných domků, rozloha katastrálního území je 315 ha. Sousedí s obcemi: Tlumačov, Míškovice, Mysločovice, Sazovice a s osadami Buňov a Terezov. Horopisněpatří Machová do Moravskoslezských Karpat, leží v údolí, které je chráněno téměřze všech stran (Křemenná, Hrabůvka, Korbele), nejvíce je otevřené k jihu.

Obec Machová je převážnězemědělská s dobrou úrodnou půdou, pěknou návsí, která je tvořena lánovou zástavbou a z ní vedou uličky sdomky a přiléhajícími menšími dvorky a zahrádkami. Součástí obce je také nověvystavená část v řadové zástavbětzv.Jižní Svahy a Trávníky, dále se obec se dělí na místněpojmenované části Dědinu a Kopec, Pořádí, Letná, Bezmozolná, Miliónová. Obcí protéká potok Machovka, který se vlévá v Sazovicích do potoka Židelná a tento je přítokem Dřevnice. Přes Machovou vede okresní silnice Otrokovice - Holešov.

Zastupitelstvo obce
V obci působí 13 členné zastupitelstvo obce v čele s neuvolněným starostou Ing. Zdeňkem Novákem, Ph.D., funkci uvolněného místostarosty vykonává pan Josef Benek. V obecním zastupitelstvu působí celkem 5 výborů: výbor finanční, kontrolní, pro kulturu a sport, školský a sociální, stavební a pro dopravu a životní prostředí.

Infrastruktura obce
Obec má vybudovánu vlastní soustavu inženýrských sítí: tj. vodovod, kanalizace, kořenová čistírna odpadních vod, síť místních komunikací a chodníků, rozvod elektrické energie. Obec je plně plynofikována. V r. 1999 bylo rozšířeno pokrytí telefonního spojení dle požadavků občanů. Pro lepší informovanost občanů slouží místní rozhlas a vychází dle potřeby Machovský zpravodaj.

Komunální služby
Ve spolupráci s Technickými službami Otrokovice, s.r.o. zajišťuje nakládání s komunálními a nebezpečnými odpady. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2002.
Životní prostředí, údržba zeleně

Obec se stará pravidelně o údržbu veřejného prostranství a zeleně. V obci Machová byly terénně upraveny velké plochy pod mateřskou školou, na návsi a obnoveny veškeré travnaté plochy okolo chodníků v celé obci.

V rámci ochrany životního prostředí se realizuje postupně projekt „Biocentrum Slatinky-rekonstrukce“, který bude ještě rozšířen o další zalesnění ploch a vytvoření mokřadů. V roce 2001 byla dokončena asanace bývalé skládky kalůz čistírny z Malenovic (tzv.laguny) zalesněním prostoru u lesa Boří.

Kultura  - kulturní tradice

 • zvonice - uprostřed vesnice, v roce 1994 byla zbourána a znovu postavena replika původní stavby
 • socha P. Marie - na hranici mezi k.ú. Machová a Mysločovice u spojovací silnice
  mezi těmito obcemi.  Původně byla pořízena v r. 1888 nákladem p.Cecílie Stokláskové z Machové), v r. 2000 rekonstruována socha;  v letech 2011-2012 proběhla oprava sochy s podstavcem včetně celkové úpravy jejího okolí. Slavnostní svěcení dne: 9.9.2012.
 • kříž Na Kopci (z r 1924 nákladem Jana a Františky Konečných z Machové)
 • kříž - naproti budovy Obecního úřadu u domu čp.57
 • kříž - na hranici mezi pozemky Padělky za potoky a Horní (za tzv.alejí Hrabůvka, směrem k Tlumačovu)

 

 • velmi precizně jsou zpracovány další kulturní tradice i historie obce Machová v publikaci vydané k 600.výročí založení obce: Obec Machová 1397-1997, jejímž autorem je Doc.PhDr. Ladislav Zelina, Csc., místní rodák, známý pedagog a publicista, který se autorsky podílel na sepsání 21 matematických učebnic a metodických příruček.
 
 • Kulturní dům – využíván pro plesy, různé oslavy jubileí a svatby, pro schůze a valné hromady organizací a mnohé kulturní akce pořádané obcí a místními složkami, mládež zde v zimním období hraje stolní tenis, ženy cvičí aerobic.
 
 • K dalším tradicím obce, které se udržují , patří tzv. vodění medvěda. Pravidelně po 10 letech se pořádá sjezd machovských rodáků se slavnostním pozváním s muzikanty a krojovanou chasou, slavnostním obědem, výstavou historických fotografií a samozřejmě kulturním programem a na závěr taneční zábavou. Dne 26.června 2005 byly při IV. sjezdu rodáků slavnostně vysvěceny obecní symboly (tj. znak a prapor).

Historie obce Machová
traduje se od roku 1397, kdy se objevila první písemná zmínka o jejím názvu. Ve znaku obce a na obecní pečeti je obraz Sv.Michala, na jehož počest se konají každoročně koncem září hody, které jsou obecním svátkem se slavnostní mší za účasti hasičského sboru.

Sport, sportovní zařízení

 • Kuželna - TJ Sokol Machová pořádá kuželkářské turnaje, na základě objednávky je možné si dohodnout hru kuželek i soukromě nebo pro skupinu zájemců spolu s posezením v přilehlé malé společenské místnosti.
 • Fotbalové hřiště pro děti a mládež – pořádají se zde pravidelně z jara místní turnaje všech věkových skupin ve fotbalu a v malé kopané
 • Dětské hřiště - nachází se uprostřed vesnice a je hojně využíváno dětmi
 • Sportovní areál, jeho součástí jsou hřiště pro tenis, nohejbal, volejbal - počítá se jeho renovací  a modernizací 

Občanská vybavenost

 • mateřská škola - původní budova sloužila jako základní škola (do 5. ročníku) - prodejna smíšeného zboží a pohostinství
 • v budově Obecního úřadu se nachází
 • kanceláře obecního úřadu: úřední hodiny: pondělí 8.00-12.00 a 14.00-17.00 hod čtvrtek 8.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod -knihovna, půjčovní doba: pondělí 16.00-18.00 hod, a ve čtvrtek  16.00 - 17.00 hod, v knihovně je také bezplatný internet pro veřejnost,   e-mail: knihovna@obecmachova.cz
 • V budově školy se nachází:
 • mateřská škola
 • ošetřovna lékaře:  ordinační hodiny pro dospělé : čtvrtek 7.30-12.30 hod.
 • poradna - dětský lékař:  ordinační hodiny: každou první středu v měsíci od 12.00 hod
 • telefon do ošetřovny: 577 775 599

 

Ostatní dění v obci:

Český zahrádkářský svaz Machová

 • působí aktivně v obci, každoročně pořádá na podzim výstavu vypěstovaného ovoce a zeleniny, od roku 2001 je pořádána jako okresní výstava ovoce a zeleniny
 • organizují tématické zájezdy
 • pořádají každoročně:   zahrádkářský ples (leden, únor)   a  košt vína (v lednu), odborné přednášky pro zahrádkáře (únor, březen)
 • provozují víceúčelovou místnost, kde je možné zpracovat vypěstované ovoce (sušení,
  moštování s pasterizací, vaření povidel, apod.), využívají zde i vlastní klubovnu

Svaz dobrovolných hasičů Machová (založen 1927)

Účastní se pravidelně soutěží v požárním sportu a dosahuje dobrých výsledků - má tři družstva a to přípravku, mladší žáky a dorostenky

Každoročně organizují :

 • masopustní průvod- vodění medvěda (únor)
 • košt klobás (lbřezen)
 • v zimním období pořádají v kulturním domě  každý týden ve čtvrtek  pro děti hry stolního tenisu od 17.00 hod

Sbor pro občanské záležitosti

 • Zajišťuje návštěvy u občanů při příležitosti jejich životního jubilea 70, 80 a více let
 • starší občané mají možnost se sejít a společensky pobavit na besedě důchodci, která se konává každoročně v listopadu
 • organizuje vítání občánků

Akce pro děti
Pořádá a organizuje Obec Machová, výbor pro kulturu a sport a spolupracují při nich místní složky (SDH, Sokol, ad.) a naše mládež.

Pravidelné akce  pro děti pořádané v obci Machová :

 • dětský karneval (březen)
 • výtvarné odpoledne (duben)
 • dětský den (červen)
 • rozloučení s prázdninami (srpen)
 • večer dýňových strašidýlek (říjen)
 • předvánoční besídka (prosinec)
 • ping-pong (zimní období v KD)