Hledat na webu

Sestry, bratři,

dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s 90. letým trváním naší největší složky v obci a tj. Sbor dobrovolných hasičů v Machové.

V obci Machová nebylo hasičského sboru, ačkoliv ve všech okolních vesnicích (v Míškovicích, Sazovicích, Mysločovicích, Otrokovicích a Tlumačově) už delší dobu hasičské sbory pracovaly a bojovaly proti ohňům. Funkcionáři těchto sousedních sborů často při různých příležitostech doporučovali machovským občanům založení sboru, že to bude pro jejich dobro. Žádnému se do této práce nechtělo, neboť v obci již delší dobu žádný požár nebyl.

Největším a hlavním podnětem k založení požárního sboru v Machové byl požár v obci Lechotice, kdy v jednom dni shořel tři stodoly plné obilí, a machovští občané tento požár pozorovali z kopečka za Machovou. A na základě této události začali o založení sboru uvažovat. Hlavními propagátory myšlenky založit v Machové hasičský sbor byli:

Václav Vlček (Machová č. p. 42)
František Frantík (č. p. 47)
Josef Michalík (č. p. 76)

Dne 26. září 1927 byla svolána schůze všech občanů, kterou řídil starosta obce p. Josef Matula (č. p. 6) a zde byl sbor založen. Do listiny zakládajících členů sboru se podepsalo 58 občanů bez rozdílu povolání. Na této schůzi bylo zvoleno první vedení sboru v tomto složení:

Starosta: František Janečka (č. p. 2)
1. místostarosta: Josef Václavík (č. p. 9)
Náčelník: Josef Michalík (č. p. 76)
Podnáčelník: František Václavík (č. p. 9)
Zbrojíř: Bedřich Velísek (č. p. 87)
Pokladník: Václav Vlček (č. p. 42)
Vzdělavatel: František Frantík (č. p. 47)

 

První vedení sboru hned po svém zvolení a za pomoci ostatních členů se dalo do práce – organizační, vzdělávací a zajišťování finančních prostředků pro výzbroj a výstroj sboru. Sháněly se dobrovolné příspěvky, hrála se divadla, pořádaly se taneční zábavy. V obci byla také uspořádána sbírka pro založený sbor, kterou ochotně provedli: pan František Janečka (č. p. 2) a bratr Václav Kulenda (č. p. 34). Tato sbírka vynesla tehdy 2.967,- Kč. Pokladní hotovost sboru se postupně zvyšovala. Dne 12. prosince 1927 se konala první valná hromada, na které proběhly první volby funkcionářů sboru, z nichž vyšli tito funkcionáři:

1. místostarosta: Josef Václavík (č. p. 9)
Náčelník: Josef Michalík (č. p. 76)
Podnáčelník:  Václav Michalík (č. p. 57)
2. podnáčelník: František Václavík (č. p. 9)
Pokladník: Václav Vlček (č. p. 42)
Jednatel: Josef Václavík (č. p. 9)
Vzdělavatel: František Frantík (č. p. 47)
Zbrojíři:  Adolf Janík (č. p. 62), František Retig (č. p. 39)
Četaři: Josef Zelina, Václav Janečka, Adolf Pospíšil, František Janík
 

Po této valné hromadě byla dne 7. ledna 1928 objednána a zakoupena motorová stříkačka, výzbroj a výstroj. Stříkačku dodala firma Stratílek z Vysokého Mýta. Tato stříkačka s výzbrojí stála tehdy 65 ti. Kč. Stříkačka byla dodána 28. dubna 1928 a byla prozatímně uskladněna u p. Josefa Chytila v kůlně. Dne 20. května byla stříkačka slavnostně předána sboru do užívání. Při této příležitosti uspořádal sbor velkolepou slavnost – pro členy i občan – s poplachovým cvičením. Machovští hasiči předvedli odpoledne velmi pěkné cvičení se sekyrkami. Po cvičení byl v zahradě u Chytilů výlet – čistý výnos z této akce činil asi 4,5 tis. Kč. Kmotrami nové stříkačky byli Františka Janečková a Ludmila Matulová (č. p. 6).

Třebaže uskladnění stříkačky nebylo nejhorší, bylo rozhodnuto, že se postaví zbrojnice na výhodnějším místě. Pro tuto stavbu byl vybrán obecní pozemek na „Uhlisku“ vedle dnešní budovy Obecního úřadu. Dovoz stavebního materiálu i všechny pomocné práce provedli členové sboru svépomocně. Stavbu prováděl stavitelský mistr Vítek z Kvasic. Stavba probíhala dobře a tak dne 25. listopadu 1929 v ní byla stříkačka i s výzbrojí uskladněna. Ještě bylo třeba provést venkovní omítky a terénní úpravy okolo zbrojnice. Slavnostní předání zbrojnice proběhlo 17. května 1931, kdy byla odevzdán do užívání machovskému sboru. Průběh předání byl opět slavnostní, stejně jako u předávání stříkačky.

V těchto letech budování hasičského sboru se pořádaly hasičské zábavy, hrála se divadla a výtěžky z těchto akcí byly použity na úhradu dluhů hasičského sboru. Několik roků náš sbor u požárů nezasahoval, až dne 3. června 1934 vznikl velký požár v Baťových závodech na „Bahňáku“. Škoda se tehdy odhadovala na 5 mil Kč. Zásah našeho sboru trval asi 4 hodiny. Zde byla prověřena naše stříkačka, neboť po celou tu dobu pracovala na plný výkon. Baťovy závody darovaly našemu sboru za tento zásah 500,- Kč a několik párů bot.

Dne 16. července 1939 konala 28. župa – Holešov, do které náš sbor patřil, v naší obci svůj župní sjezd. Při této příležitosti byl na valné hromadě zvolen nový náčelník sboru br. František Václavík. V roce 1939 byly na valné hromadě schváleny nové stanovy sboru.

V době 2. světové války byla činnost hasičů v mírném útlumu. Vyplývalo to z tehdejších podmínek – z válečného stavu naší republiky. Až 16. února 1944 vypukl v noci požár u paní Odložilové v Mysločovicích. Náš sbor tehdy zasáhl jako první, protože sbor z Mysločovic měl tehdy poruchu na stroji. Zásah v tuhém mrazu trval 3 hodiny.

Dne 4. května 1945 v 10 hodin večer začala hořet stodola pana Brázdila (č. p. 4) – sbor však nemohl zasáhnout, protože obec byla pod palbou rumunského dělostřelectva, které pomáhalo osvobodit naši obec.

12. listopadu 1947 se opět konala slavnostní schůze a to při 20. výročí našeho sboru. Na valné hromadě dne 4. ledna 1948 byl zvolen starostou sboru František Frantík a velitelem sboru František Václavík. Dne 9. srpna 1948 se sbor zúčastnil hašení požáru u Terezova. Oheň se však nepodařilo uhasit.

14. srpna 1948 pořádal sbor „hanácké dožínky“. Krojovaný průvod prošel celou vesnicí a u hostince „U Bráneckých“ zatančili bratři a sestry ze sboru „Hanáckou besedu“. V srpnu 1953 oslavili hasiči 25. výročí svého založení. Slavnost začala odpoledne požárním útokem žen. Zúčastnila se 4 družstva žen z okolních sborů. Potom předvedli naši žáci školní cvičení, které se těšilo velkému zájmu občanů. Závěrem mohli diváci sledovat přepravu vody na velkou vzdálenost přes 4 stříkačky až k budově školy. Po cvičení byla přednesena zpráva o činnosti hasičů v Machové za uplynulých 25 let.

Na výroční členské schůzi 23, prosince 1953 byl zvolen velitelem František Václavík, který nahradil dosavadního Miloslava Václavíka, který odešel na vojnu. V tomto roce byl také zakoupen požární automobil značky „Adler“. V roce 1954 vznikl požár u Michalíků (č. p. 57), při kterém došlo k poruše naší stříkačky a proto jsme byli nuceni přivolat okolní sbory.

V červnu 1957 se vzpomínalo 30. výročí založení sboru. Cvičení se stříkačkou tehdy předvedli zakládající členové. Svůj úkol zvládli na výbornou. Dále byl předveden požární útok žen a cvičení dorostu. Zprávu o činnosti sboru za uplynulých 30 let přednesl starosta sboru bratr František Janík (č. p. 58).

V prosinci 1960 byl na výroční schůzi zvolen nový starosta sboru Adolf Janík a velitel František Václavík (č. p. 9).

Od té doby se ve vedoucích funkcích našeho sboru vystřídali následující funkcionáři:

Václav Vlček,Vratislav Dovrtěl,Rostislav Hlaváč,

Antonín Dosoudil, Antonín Matulík,František Januška,

Josef Dovrtěl,Vojtěch Brada,Miloš Václavík,

Václav Hradil,Pavel Pančocha,Jaroslav Zeman,

Miroslav Matulík,Rostislav Ludvík, Vlastimil Dosoudil,

Vladimír Ludvík,Svatopluk Januškaa Jaromír Brázdil.

Avšak sebelepší velitelé a starostové sboru se neobejdou bez spolehlivého a pracovitého týmu lidí, kteří pracovali a pracují ku prospěchu SDH Machová dodnes.

A protože tento tým spolehlivých a pracovitých lidí tu vždy byl, pořádal sbor v 70. letech putovní poháry obce Machová. Náš sbor navázal přátelství s SDH Daskabát (u Olomouce), a dodnes toto přátelství udržuje a váží si ho. V té době soutěžní družstva mužů a žen vyjížděla na soutěže např. až do vzdálené Sidónie anebo Brumova - Bylnice, kde byla také navazována nová přátelství.

Od svého založení se řídil Sbor dobrovolných hasičů v Machové heslem: „Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci“.

Od počátků 90. let machovský sbor dosahuje velmi dobrých výsledků v různých soutěžích, nejen v našem okrsku a v okrese, ale díky rozvoji moderní techniky a požárního sportu i mimo náš okres či kraj. Soutěžní družstvo v té době vedené Jaromírem Brázdilem bojovalo na vedoucích pozicích i v rámci celorepublikové soutěže.

Náš sbor vykazuje pěkné výsledky i na poli kulturním – již tradičně je pořádáno vodění medvěda, hasičské plesy a účast při veškerých slavnostech v obci. SDH Machová se aktivně podílel a podílí i na mnoha dalších akcích – např. sběr odpadových surovin a další brigádnická činnost pro potřeby naší obce.

V roce 1997 postihly okolní města a obce velké povodně. 15 členů našeho sboru pracovalo ustavičně 14 dnů na čerpání vody a odklízení následků zatopených domů v Otrokovicích. Všichni máme v živé paměti, jak to tam tehdy vypadalo, a doufáme, že už se to nebude nikdy opakovat. I v tomto období pokračovala soutěžní činnost družstva mužů a mezi největší úspěchy patřilo obhájení putovního poháru města Valtic a jeho trvalého získání.

V měsíci září 1997 jsme pořádali soutěž o pohár obce Machová, které se zúčastnilo rekordních 25 družstev mužů a žen z okolí. Bohužel v roce 1998 se naše soutěžní družstvo rozpadá a tím i ochabuje účast v soutěžích i pořádání machovských požárních soutěží.

Až do roku 2000 byla činnost soutěžního družstva mužů v mírném útlumu, ale již v roce 2001 jsme uspořádali v Machové velkou soutěž pro starší pány. Soutěž se vcelku vydařila. Teprve v roce 2003 se nám podařilo založit družstvo mladých hasičů a obnovilo se družstvo žen. V tomto roce se také naši členové zásahové jednotky zúčastnili likvidace menšího požáru v areálu místního zahradnictví.

V roce 2004 jsme zasahovali u požáru v areálu bývalého zemědělského družstva. Pokračovala také činnost mládeže a žen. Z toho hlavně mladší žáci začali dosahovat prvních úspěchů.

V následujícím roce 2005 bylo hlavní událostí v obci sjezd rodáků a svěcení obecního znaku a praporu. Vypomohli jsme s přípravou této slavnosti a zástupci hasičského sboru měli tu čest nést obecní prapor a znak k jeho posvěcení při mši svaté u zvonice. V tomto roce jsme také zajišťovali pořadatelskou službu při závodech „Barum-rallye“ v našem katastru. I nadále pokračovala činnost mladých hasičů, a proto jsme v roce 2006 uspořádali 1. ročník soutěže o pohár obce Machová. Tento pořádáme vždy v závěru sportovní sezóny dodnes. V červnu tohoto roku postihly část naší obce povodně. Členové sboru spolu s občany prováděli čištění obce od splavené ornice.

V roce 2009 sbor pořádal 1. ročník Koštu klobás. První místo patřilo Františku Klementovi. Také se realizovala přestavba Obecního úřadu, která přinesla dobrovolným hasičům novou klubovnu. Od tohoto roku byla také zařazena soutěž žákovských družstev v Machové do Zlínské ligy mladých hasičů.

V červnu 2012 zasahovala naše jednotka u požáru větví na skládce u rybníka. Z počátku jsme zajišťovali doplňování vody do cisteren a po ukončení zásahu profesionálů dohled nad požářištěm a dohašování drobných zahoření až do pozdních nočních hodin.

Následující rok jsme sestavili družstvo dorostenek vedených Jaromírem Brázdilem a nové družstvo přípravky vedené Josefem Benkem, st. Od roku 2013 byla soutěž mládeže zařazena do Středomoravského poháru.

A je tady rok 2014, kdy dorostenky vyhrály okresní kolo soutěže v požárním sportu a postoupily do kola krajského, kde vybojovaly 2. místo.

Nesmíme zapomenout na Sjezd rodáků, pořádaném 20. června 2015. Náš sbor se aktivně zapojil do příprav a zajištění průběhu oslav. Při této příležitosti byl slavnostně vysvěcen nový prapor sboru.

V loňské sezóně (2016) jsme sestavili družstva mladších a starších žáků, dorostenek a žen. V letošním roce pokračujeme v požárním sportu s družstvy mladších a starších žáků, žen a mužů.

V současné době má náš sbor celkem 87 členů, z toho 55 mužů, 10 žen a 22 mladých hasičů.

Za rozvoj a udržení činnosti mládežnických kolektivů musíme při této příležitosti poděkovat jejich vedoucím, a to: dříve Jaroslavu Michalíkovi, Vladimíru Zrníkovi a v současnosti Jaromíru Brázdilovi, Josefu Benkovi st., Josefu Benkovi ml., Jiřímu Menšíkovi a Zdeňkovi Novákovi, kteří se této mládeži opravdu a poctivě věnují při trénincích a soutěžích, ale i při dalších akcích, jako jsou dětské dny či společné výlety.

Po celou dobu se zásahová jednotka našeho sboru zúčastňovala námětových cvičení a okrskových soutěží 3. okrsku. Naši členové se dále zapojují do oslav v naší i okolních obcích, na které jsme pozváni. Nechybělo tradiční pořádání Turnaje v ping-pongu, „Vodění medvěda“ a „Košt klobás“.

Členové sboru odpracovali také v posledních letech mnoho hodin brigádnické práce při zvelebování a výstavbě naší obce, a to nejen na nově zbudované soutěžní trati, která bude sloužit jak pro soutěže mládeže, tak i dorostu, mužů a žen.

Hodnocení práce našeho sboru nechápeme jako uzavřenou nebo ukončenou etapu. Naopak – jsme i nadále připraveni sloužit a pomáhat své obci, obcím sousedním i širšímu okolí – po vzoru předešlých generací, k jejichž práci a obětavosti se rádi hlásíme.

Tímto přehledem o práci našeho sboru chceme podat jednak svědectví současníkům a jejich nástupcům a jednak chceme také upřímně poděkovat všem, kteří v našem sboru obětavě pracovali a pracují.

 

Od ledna 2016 vedou sbor tito funkcionáři:

Starosta: Svatopluk Januška
Velitel: Jaromír Brázdil
Jednatel sboru: Josef Benek, st.
Hospodář: Michal Pavlíček
Preventista sboru: Jiří Ludvík
Vedoucí mládeže: Josef Benek, ml.
Strojník a zbrojíř: Jiří Menšík, Radim Husek
Členové výboru: Jiří Hovadík, Veronika Hradilová, Rostislav Ludvík
Revizoři sboru: Petra Drahotuská (předsedkyně), Magda Benková, Martin Pospíšil


Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou všem, kteří se podílejí na dobrém jménu našeho sboru, upřímně poděkoval. Dále chci poděkovat zastupitelům naší obce, občanům, všem příznivcům z ostatních spolků a v neposlední řadě sponzorům, kteří aktivně podporují naši činnost.

A ještě než ukončíme naše vzpomínky, nemůžeme zapomenout a s vděčností vzpomínáme na všechny funkcionáře a členy, kteří již mezi námi nejsou a kteří přispěli svou dobrou prací k rozvoji našeho hasičského sboru. Nám žijícím ať jsou tyto vzpomínky vzpruhou a jakousi odměnou do další práce.

A nyní „K ohňu“!