Hledat na webu

Historie obce

Obec Machová leží v nadmořské výšce 240 m n.m., při severozápadní hranici okresu Zlín necelé 4 km východně od Tlumačova a přes 5 km severně od Otrokovic. Svou polohou se řadí ke kraji Haná, mluví se zde tzv. východo hanáckým nářečím.

 

Název obce

Stejně jako všechny okolní obce má své prastaré dějiny. První písemná zmínka je z r. 1397 s tehdejším názvem Machova lhota (psáno dohromady). Roku 1527 to byl dwuor Machowsky. Roku 1589 se objevil název poněkud zvláštní - wes Machowan. V roce 1675 se již setkáváme s názvem Machowa, ovšem bez čárky nad posledním písmenem a. Ještě roku 1846 se objevuje název Lhota Machowa. Názvu Machová se trvale používá až od roku 1881.

 

Pečeť obce

Z roku 1801 pochází pečeť, na které je obraz sv. Michala, jak drží čerta na řetězu. Ze starších dokumentů je však uváděna i pečeť „svazek klasů“ (dokument: Popis hranic katastru, Josefínský katastr 1786-1790).

 

Osídlování obce

Historické záznamy o osídlení obce sahají do počátku XVII. století, kdy bylo v obci Machová 16 domů, po třicetileté válce r. 1673 bylo 12 obydlených domů.

R. 1747 zřídil hrabě František Anton Rottal na gruntě Jakuba Václavíka v Machové dědičné fojtství, posledním fojtem byl Josef Václavík (pololáník na č.4).R.1749 tvořilo obec 17 domků s polnostmi v tratích: Přední díl, Zadní díl, Padělek pod Hájem, Oujezdy, Křivy, k tomu ještě pastviska Sýkorník, Trávník, Horní pastvisko a Bukovina.Od r. 1924 jsou zaznamenány polní tratě: Čtvrtě, Díly nad hájem, Padělky pod hájem,Sýkorník, Šibenice, Balkán, přední a zadní Újezdy, Újezdy horní a dolní, Zadní louky,Podsedničky, Bukovina (horní a dolní), Slatinky, Obecní, Střebětský, Horní , Čtvrtě,Přední ,Díly k Hornímu a zadní Čtvrtky, Padělky, zadní Padělky, přední a zadní díly, Korbele a Trávníky.

 

Panství

Ves Machová byla součástí količinského panství (r, 1348 Vařinec z Količína), později patřila Šternberkům (Ješek a Zdeněk), roku 1480 se dostala Albrechtovi staršímu ze Šternberka, dále pánům z Morkovic, rodu Podstatských z Prusinovic a dalším, až se r. 1654 dostala do majetku hraběte Jana Rottala pána na Holešově, Bystřici p. Hostýnem a Prusinovicích. Obec patřila k soudnímu okresu Holešov, v průběhu 2. světové války i ke Kroměříži, později ke Gottwaldovu, v současné době ke Zlínu.

 

Zaměstnání obyvatelstva

Po skončení první světové války (na podzim r. 1918) pracovala většina obyvatel v zemědělství . Několik mužů bylo trvale zaměstnáno v tlumačovské cementárně při těžbě(lámání) kamene-vápence na kopci Křemenná, který se vypíná jižně od obce Kurovice (315 m n.m.). Několik mužů a žen pracovalo také v nedalekých dvorech Terezov a Skaly, jež patřily ke Státnímu hřebčinci v Tlumačově.

Od začátku 30. let bylo stále více lidí zaměstnáno u někdejší firmy Baťa ve Zlíně a nebo v Otrokovicích.

Místní zemědělci tvořili dvě skupiny - sedláci a domkaři (hofeři). Sedláci vykonávali všechny potažní práce koňmi, domkaři kravami. U sedláků mívali zpravidla čeledína (pacholka) a služebnou (dívku). Sedláci obdělávali pozemky o výměře nejméně 8 hektarů(40 měřic). Domkaři mívali nejvýše 5 - 6 hektarů(25-30 měřic) orné půdy.

Podle katastru patří půda v Machové k nejúrodnějším v okrese Zlín. Proto se zde pěstovala cukrovka a všechny druhy obilí, včetně pšenice a sladovnického ječmene. Úroda cukrovky bývala velmi dobrá až 100q z měřice (500q z l ha).

Sedláci i domkaři hospodařili až do r. 1952 jako soukromí zemědělci. Na podzim roku 1952 bylo založeno JZD Machová a do družstva vstoupili všichni zemědělci. Koncem roku 1953 se však toto družstvo rozpadlo.

K novému založení zemědělského družstva došlo v srpnu 1955. Zpočátku hospodařilo na výměře 44 ha,(v roce 1957 na 65 ha) a po žních r.1957 dosáhla výměra obdělávané půdy 240 ha. K l. lednu 1959 v obci samostatně hospodařilo jen 13 zemědělců, kteří obdělávali celkem 45 ha zemědělské půdy. Součástí JZD bylo také dobře prosperující zahradnictví. Hospodářské výsledky JZD Machová byly od r. 1960 poměrně dobré. Hodnota pracovní jednotky dosáhla v tomto roce 24,40 Kč.

V dalších letech se postupně slučovala družstva ze sousedních vesnic. Nejdříve vzniklo JZD Haná (se sídlem v Mysločovicích) sloučením JZD Machová, Mysločovice, Hostišová a Sazovice a k 1.1.1981 se JZD Haná spojilo s tehdejším JZD Gottwaldov a utvořilo velké zemědělské družstvo JZD Gottwaldov - později ZD Zlín (se sídlem v Tečovicích). Toto ZD se postupně transformovalo a v současné době obhospodařuje pozemky bývalého ZD firma ZEMET s .r.o. (se sídlem v Tečovicích).

 

Kroniky obce Machová

Obecní kronika obce Machové I (1924 - 1945)Obecní kronika obce Machové II (1945-1962, psána od r. 1960)Obecní kronika obce Machové III (1962-1982, psána od r. 1965)Obecní kronika obce Machové IV (1982 - 1985)Školní kronika obecné školy v Machové I (1911-1922)Školní kronika obecné školy v Machové II (1923-1976).

Vývoj obce je podrobně zpracován v publikaci z r. 1997 vydané k šestistému výročí první písemné zmínky o obci, která je uložena spolu s kronikami v Okresním archívu na zámku v Klečůvce nebo je možné si tuto publikaci vypůjčit v místní knihovně.