Hledat na webu

Vážení přátelé,

Z pověření výboru základní organizace ČZS v Machové přednesu zprávu, která má podat alespoň stručné informace o činnosti naší základní organizace od založení do dnešní doby, tj. za 45 let.

Každé jubileum, ať v životě člověka, podniku či organizace je příležitostí k ohlédnutí se zpět k bilancování práce a činností nad výsledky za celou dobu naší existence, ale také se zamyslet kam bude naše činnost směřovat do budoucna.

Z hlediska historie je dokladováno, že organizování zahrádkářů, sadařů a štěpařů sahá daleko před dobu Karla IV. V dalších letech je dokladováno práce sadařů především u kněží a učitelů. Spolčování ovocnářů a zahradníků má dlouholetou historii a sahá nejméně do 18. století, kdy bylo postupně založeno mnoho spolků. Byly to však to však především profesní organizace. Nejstarší zahrádkářskou organizací byl svaz pro základní zahrádkářských kolonií. Ten byl založen v roce 1917. Od té doby se vyvíjela řada spolků a organizací, jejíž činnost byla většinou přerušena 2. světovou válkou.

Po válečném období zasáhly společenské změny i do organizování činnosti zahrádkářů a ovocnářů. Teprve 29. září 1957 se konal v Praze první celostátní ustavující sjezd Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů.

Po 11 letech od založení celostátní organizace dochází k založení základní organizace Československého zahrádkářského svazu v naší obci. Připomínáme si dnes 45. Výročí založení naší organizace. Ustavující schůze proběhla 10. května  1968. Schůze se zúčastnilo 19 zakládajících členů. Hlavním iniciátorem a organizátorem založení organizace byl přítel-učitel  Adolf  Doležel.

Zakládajícími členy byli tito přátelé:

Břetislav Brázdil ,  Stanislav Brázdil st., Josef Daněk,  Adolf  Doležel,  František Doležel, Zdeněk Frantík, ing. Adolf Janík, Miroslav Janík, Stanislav Konečný st.,  Jiří  Kučera st., Josef  Marek,  Antonín Matulík st.,  Jaroslav  Michalík st.,   Josef  Michalík st., Ladislav Ludvík st., František Řezáč, Pavel Svozílek, Josef  Václavík st., František Velísek st.

Z těchto 19-ti zakládajících členů součastně žijí k dnešnímu dni 4 členové. Ostatní se s námi již rozloučili a doprovodili jsme je na poslední cestě. Za dobu 45-ti let činnosti jsme  se museli rozloučit nejen se zakládajícími členy. Chci Vás požádat, abychom povstáním a minutou ticha uctili památku všech zesnulých přátel.   Děkuji.

Za celé uplynulé období byli ve funkci 4 předsedové:

Prvním předsedou byl zvolen Josef  Václavík , druhý předseda byl František Velísek, třetí předseda byl  Josef  Marek  až do roku 1992 a od tohoto období doposud vykonává tuto funkci předseda Jaromír  Juřena.

Dlouholetým členem výboru byl přítel Miroslav Janík, který vykonával finančního hospodáře. Rovněž dlouholetým jednatelem a organizátorem byl přítel  Stanislav Brázdil st.  Jediným členem našeho zahrádkářského svazu, který pracuje ve výboru od založení až do dnešních dnů je přítel Břetislav Brázdil.

Po mnoha let vykonával funkci hospodáře a také zastupoval naší základní organizaci v územní radě okresu Zlín. Nyní zastává ve výboru funkci odborného referenda. Mimo to ochotně předává své znalosti a zkušenosti ostatním členům, ale i dalším machovským spoluobčanům. Více jak 20 let pracují ve výboru členové: Rostislav Ludvík  jako finanční hospodář, Vladimír  Konečný  a Jaroslav  Matocha .

U některých, především městských organizací, které hospodaří v zahrádkářských koloniích bylo hlavním  posláním zabezpečit plochy pro zahrádkářskou činnost. Tento problém v naší organizaci nebyl, protože naše členky a členové hospodaří především na svých vlastních zahradách a v menších zahrádkách.

Prvním a hlavním úkolem, který přetrvává po celou dobu až doposud je zabezpečování odborné výchovy formou přednášek , exkurzí a ukázek. Již brzy po založení byli organizovány přednášky i malé exkurze u přátel z Otrokovic. V prvním obdobím tyto přednášky zajišťoval pro naší organizaci přítel Josef  Němeček z Otrokovic. Později tuto činnost zajišťoval instruktor Jaroslav Frantík. V součastné době se na této činnosti podílí instruktor územního sdružení pro okres Zlín, náš člen MVDr. František Václavík, který je absolventem ústřední zahrádkářské akademie. Za uplynulých 45 let se již dnes nedá spočítat kolik odborných přednášek se uskutečnilo. Neméně významnou aktivitou, která měla vliv, jak na odborné znalosti, také na dobré vztahy v kolektivu zahrádkářů, bylo a doufám, že do budoucna opět bude, pořádání jednodenních zahrádkářských zájezdů vždy navštívit nějakou odbornou akci, či zahradu. Dále pak návštěva kulturních památek se závěrečním posezením u společné večeře a skleničky dobrého vína. Další velmi významnou činností a můžu říci i chloubou je pořádání výstavy ovoce a zeleniny. První zahrádkářská výstava se již uskutečnila v prvním roce činnosti základní organizace v říjnu 1968. Velkým překvapením bylo, jak obrovský počet exponátů se na výstavě objevil. V té době převážná většina výpěstků nebyla označena odrůdami a tak pozvaní odborníci měli velmi náročnou práci s určováním odrůd, ale již ten fakt přispěl k tomu, že postupně se znalost odrůd rozšířila a v součastné době vlastně již všichni členové a další občané ví, co na svých zahradách či v zahrádce pěstují.

Za dobu trvání základní organizace bylo uspořádáno více jak 40 výstav. V průběhu činností byla také zorganizována jedna specializovaná výstava květin. Pěkné prostředí kulturního domu v naší obci dává podmínky k tomu, aby bylo pro výstavu připraveno velmi důstojné a hezké prostředí. V posledních 10-ti letech byla naše organizace pověřena uspořádáním okresních výstav, které měly skutečně vysokou úroveň. Součástí těchto výstav bývá často i výstava květin a suchých vazeb. Po celou dobu výstavy jsou podávány pěstitelům a návštěvníkům výstavy rady odbornými instruktory. Jako poradci pracují na výstavě instruktoři územního sdružení přítel Jaroslav Frantík, přítel František Němeček a hlavně naši členové MVDr. František Václavík a Břetislav Brázdil. Pochopitelně jsme rádi, když se na těchto výstavách prezentují nejen výpěstky z naší obce, ale i výpěstky z okolních organizací či zahradnictví, aby byl sortiment vystavovaných odrůd co největší: od starých tradičních odrůd, až po nové tolerantní a rezistentní odrůdy.Touto cestou musím poděkovat Talašovu zahradnictví Tlumačov a machovskému zahradnictví příteli Janu Miserovskému za aktivní účast na výstavách, které obohacují výstavu velmi kvalitními výpěstky a aranžmá.  Dále děkuji přátelům z Tlumačova a Míškovic za pomoc při chystání výstavy nejen sortimentem odrůd, tak i zapůjčení dekorací. Z pestření výstav je již tradiční soutěž o nejlepší machovské jablko roku.

V minulosti bylo pravidelně udržováno v Machové zahrádkářské políčko.(dnešní parkoviště) Nesporně v začátcích organizace sehrálo důležitou roli. Na tomto políčku byly za spoluúčasti přítele Kvapila za Zlína vysázeny pecky broskvoní a byly zde prováděny ukázky očkování. Potom byly očkovance  rozdány k dispozici členům a napomohlo to nesporně k rozšíření pěstování broskvoní v naší obci. Někteří občané mají výpěstky broskvoní dodnes. V počátcích se touto činností tj. pěstování očkovanců broskvoní nejvíce zabýval přítel Stanislav Brázdil, Břetislav Brázdil, později měl pěkné výsledky František Palka s přítelem Zdeňkem Kopčilem. Po celou dobu nad tím měl dohled přítel Jan Kvapil.

Další velmi významnou činností bylo a je nesporně organizování sběru železa v obci. Přispěje to podzimnímu úklidu obce a zároveň je to jeden z hlavních příjmů do pokladny naší základní organizaci. Celá řada členů se aktivně zapojuje do této práce a nebýt této aktivity, jen stěží by naše pokladna měla k dispozici potřebné zdroje.

Naše organizace se podílí také na společenském životě v naší obci a každoročně pořádá zahrádkářský ples. Je to velmi důstojná zahrádkářská beseda za účasti celé řady machovských občanů. K lepšímu ekonomickému výsledku těchto pořádaných plesů nám nesporně pomáhá organizování tomboly, kterou svými dary pravidelně obohatí sponzoři ale i místní organizace. I touto cestou jim za pomoc děkujeme. Ekonomický výsledek z plesů také zlepšuje pokladnu našeho finančního hospodáře.

Již šestým rokem pořádáme ochutnávku moravských vín. Každý rok máme nachystáno přes 30 vzorků bílého a červeného vína z oblasti Poddvorova, Petrova, Hrušek, ale i od našeho machovského vinaře Jaroslava Divokého. Ochutnávka má velmi dobrou atmosféru, ke které přispívají a naši odborníci při výkladu – MVDr. František Václavík, Bohumil Brázdil a Jaroslav Divoký. Chtěl bych také poděkovat všem děvčatům, které  se podíleli na této akci, které  nám víno rozlívaly a nachystaly i občerstvení při ochutnávce. Zpestření ochutnávky byly i písničky při harmonice. Letošní ochutnávky  se zúčastnilo přes 110 občanů.

Po dlouhá léta bylo snem našich členů vybudovat víceúčelovou budovu, která by přispěla ke zlepšení možnosti zpracovávat výpěstků z vlastních zahrad. Za pomoci obce Machová se podařilo v roce 2002 otevřít zahrádkářské zařízení, ve kterém je možno provádět: drcení, lisování ovoce na mošty, vařit švestková a hrušková povidla. Nejedná se o žádné ohromující zařízení, ale dostatečné vybavení k tomuto účelu. Na této stavbě se největší mírou podílel přítel František Klementa, ale i další členové našeho svazu. V roce 2009 – 2011 jsme k víceúčelové budově přistavěli zahrádkářskou klubovnu s vybavením pro cca 30 míst. Klubovna je využívána na schůze výboru, ale i pro zájemce členů naší organizace na malou oslavu. Místnost je vytápěna krbovými kamny. V letošním roce se již rozšiřuje víceúčelová místnost směrem do obecního skladu, kde  vznikne větší pracovna  a také další sociální zařízení. Po celou dobu trvání organizace jsme měli k dispozici pro členy několik postřikovačů k řešení chemické ochrany. V součastné době máme k dispozici i postřikovač motorový, který si po malém proškolení můžete půjčit u pracovníka obecního úřadu a našeho člena Pavla Kolomazníka. V souvislosti s tím, bych chtěl upozornit, že značným problémem činnosti zahrádkářů je nedostatek včel v obci. Musíme veškerou chemickou ochranu stromků dělat velmi ohleduplně a obezřetně tak, abychom neublížili našim vzácným spolupracovníkům a to včelám. V posledních letech včely trpí různými chorobami, často se stává, že špatnými zákroky nejen zahrádkářů dojde k likvidaci celé řady včelstva. Ještě jednou se obracím na Vás, abychom při práci na zahrádkách na toto trvale mysleli. Při této příležitosti chci poděkovat panu Plškovi, Marku Konečnému a Tomáši Zavadilovi za chov včelstva v naší obci.

Jedno z dalších činností, na které se podílí hlavně členky našeho svazu a manželky našich členů je údržba zeleně a předzahrádek i to napomáhá ke zkrášlení obce. Skutečnost, že  obci je organizace Českého zahrádkářského svazu nesporně napomáhá  změně tváře zahrad našich členů a dalších občanů. Přerod  bývalých zahrad, kde rostly obrovské stromy starých odrůd,  jsme postupně vysazovaly do zahrad  nové odrůdy na nízko vzrůstných podnožích, které umožňují brzkou sklizeň a dostatečný přehled o zdravotním stavu pěstovaných stroků po celý rok. Při této příležitosti musím poděkovat MVDr. Františkovi Václavíkovi, který nám nové odrůdy jabloní, hrušní, třešní a hlavně švestek shání a vozí  z Plzně – Fytosu a ze školky z Holovous. V součastné době lze nové odrůdy ovocných stromů a keřů zakoupit v zahradnictví  u pana Talaše v Tlumačově.

Zamyslíme se nad budoucností naší práce a nad činností, budeme se muset přizpůsobovat novým trendům. Je evidentní, že se snižují všeobecně plochy, na kterých je pěstována zelenina a další zemědělské produkty. Ale my zahrádkáři, jsme přesvědčeni, že si v naší zahrádce místo necháme na zasazení mrkve, petržele, jahod či další zeleniny. Rozšiřují se plochy pro okrasnou část zahrad. Budeme se i my více zaměřovat i na toto téma při odborných přednáškách. V tomto směru chceme  spolupracovat i s obecním úřadem, aby zelené plochy v obci byly trvale udržované na vysoké úrovni, pokud možno bez plevelů. K tomu by měla sloužit i poradenská činnost, kterou naši členové trvale poskytují a to jak co do pěstovaných odrůd, tak i k herbicidní ochraně pěstovaných rostlin. V součastné době tuto poradenskou činnost zajišťují pro naší organizaci MVDr. František Václavík a Břetislav Brázdil. Nezapomínáme i děti a mládež. Pravidelně se zúčastňujeme dětského dne s našim tradičným rybolovem. Poslední roky se naši členové zúčastňují výtvarného odpoledne před velikonocemi, kde pletou tatary naši zruční členové : Břetislav Brázdil, Jaroslav Matyáš, Miloslav Matyáš, Josef  Benek a  Vladimír Hradil.

 

Vážení přátelé,

na závěr zprávy výboru dovolte, abychom Vám upřímně poděkovali za Vaši aktivní činnost, pomoc a spolupráci, abychom Vám poděkovali  za přátelské vztahy v naší organizaci a zároveň vyslovili přesvědčení, že má naše organizace dobré předpoklady k rozvíjení zahrádkářské činnosti.